ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 สิงหาคม 2560
 
นายอนันต์ เขียวจันทร์ กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
20953068_10211763550198379_7565662375100149295_n

อบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด  ระหว่างวันที่  5-7  กันยายน  2560 จำนวน  18  ชั่วโมง (เวลา 09.00-16.00 น.)  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่  รับจำนวน  20  คน

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร  075-611626  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  นายสันต์  สอิ้งทอง  โทรศัพท์  086-4715245  E-mail : sancrub@hotmail.com

ประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560
 
นายวิชิต ยะลา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวม ๕ ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันส่งผลให้ประเทศไทยยังคงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน สมาชิกที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ททท.สำนักงานกระบี่ เลขที่ ๒๙๒ ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ หรือ e-mail: tatkrabi@tat.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย ททท. สำนักงานกระบี่จัดรถตู้ในการเดินทางระหว่าง กระบี่-หาดใหญ่-กระบี่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดแนบและไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ฤทัยชนก ถาวรวงษ์ (ผู้ประสานงานโครงการฯ) โทร ๐๘๕-๘๘๖๓๘๘๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เชิญร่วมกิจกรรมTourism Thailand  Open  Platform : ToTOP

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ขอเรียนเชิญสมาชิก  และผู้สนใจร่วมกิจกรรมสัมมนา  ในโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลTourism Thailand  Open  Platform : ToTOP รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบจริงและเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและโรงแรม ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกานดา เอ  โรงแรมบียอนรีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์  ได้ตามที่อยู่ลิงค์ด้านล่าง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

10 สิงหาคม 2560

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนายวิชิต ยะลา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม เสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1) โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลอ่าวนาง

ด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1) โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับยังผู้จัดงานได้ที่ โทรสาร 02-1939152 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิชาติ โตตะเคียน โทรศัพท์ 083-0591419 และ 081-9079678

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559/2560

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท

  • 13.00-15.30 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อีโค่ ทาว สมาร์ท ทัวร์ริสซึ่ม” เพื่อเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
  • 15.30-17.00 น. เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559/2560 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่ซึ่งหมดวาระลง

ผู้ที่สนใจแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงาน ภายในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ที่โทรสาร 075-623955 หรือ E-mail : krabihoteltourism@gmail.com

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม**

 

อบรมพัฒนาเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปี 2560 อำเภอเกาะลันตา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานประจำเรือหางยาวและเรือ สปีดโบ๊ท เขตอำเภอเกาะลันตา ในหัวข้อ “การสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว”

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการอบรมพัฒนาเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปี 2560 อำเภอเกาะลันตา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนประสบการณืความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

 

หารือประเด็นการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดปี2560 ร่วมกับ ททท.กระบี่

31 มีนาคม 2560

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมกับ นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ เพื่อหารือประเด็นการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดปี2560