Smart Krabi

CRW_1307 CRW_1324 CRW_1327 CRW_1345 CRW_1599กระบี่จับมือซอฟต์แวร์พาร์คจัดนำร่อง Smart Krabi สร้างทีมพัฒนาเนื้อหาผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย พร้อมจับคู่ธุรกิจซอฟต์แวร์ท่องเที่ยว หวังสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมดึงทีมสร้างเนื้อหาทุกระดับปรับเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดบรรยายพิเศษการสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “SMART KRABI “ตามโครงการ”ยกระดับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ” โดยมีนายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวรายงาน

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค จัดทำโครงการ Smart Krabi ขึ้น เพื่อจะสร้างเครือข่าย ดิจิตอลคอนเทนต์ของจังหวัดให้ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากกว่านี้ โดยจะเน้นการสร้างคนเพื่อต่อยอด และทำให้เกิดการแบ่งปันหรือแชร์ข้อมูลออกจากแหล่งนักพัฒนาเนื้อหาที่มาจากพื้นที่จริง ๆ

ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ยอดนักท่องเที่ยวของกระบี่ต่อปีมีไม่น้อยกว่า ๒ ล้านคน และแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ต่ำกว่า ๑๐% ต่อปี สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมนี้กว่า ๔ หมื่นล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกันเทคโนโลยียุคใหม่ได้เข้ามามีผลกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้งการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวนมาก เกิดเว็บแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเกี่ยวกับการเที่ยวทุกรูปแบบ ทำให้พฤติกรรมท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวประเภทแผนดำเนินการเองเริ่มมีนัยสำคัญมากขึ้น และการสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวผ่าน Social Media มีผลอย่างมากต่อการสร้างความต้องการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นำระบบไอทีเข้ามาใช้เพื่อสร้างความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งหลาย ซึ่งเริ่มมีการลงทุนในจำนวนมากขึ้นทุกที ขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการก็ได้รับการอบรมให้สร้างเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีข้อตกลงปฏิญญาท่องเที่ยวร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หรือในปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับให้กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ โดยเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการนำเทคโนโลยีไปใช้ ดังนั้นการพัฒนาทั้งระบบเช่นนี้จึงต้องมีแนวทางการทำงานที่เป็นรูปธรรมในแบบเดียวกันมากขึ้น

การที่สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จับมือกับจังหวัดกระบี่ โดยตั้งเป้าหมายในการนำไอทีมาใช้ในจังหวัดกระบี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นสร้างคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เข้าใจและสามารถนำมาพัฒนาทางด้านการตลาด และสร้างดิจิตอลคอนเทนต์ เพื่อให้รองรับโลกดิจิตอลที่กำลังมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค นี้คือการวางแผนสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกระบี่ในแนวทางที่ยั่งยืน

โครงการ Smart Krabi จะเริ่มจากสำรวจความต้องการ และเก็บข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ อย่างเป็นระบบต่อจากนั้นจะนำนักพัฒนาคอนเทนต์ หรือเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่บทความ ภาพถ่าย และอื่น ๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาออกค่ายร่วมกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้สร้าง Social Media ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นทั้งนักพัฒนาคอนเทนต์อิสระและมาจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จังหวัดเอง

จึงเป็นครั้งแรกของกระบี่ที่จะเน้นการสร้างเนื้อหาของการท่องเที่ยวกระบี่อย่างเป็นระบบ ในทุกรูปแบบ และมีการอบรมและพัฒนาทั้งในส่วนของพื้นฐานการสร้างสื่อ ไปจนถึงการดูแลสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงการมาสนับสนุนให้ทำเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน แต่หากจังหวัดกระบี่มีกลุ่มคนที่สามารถสร้างเนื้อหารองรับได้ตลอดเวลา ก็จะทำให้สร้างความยั่งยืนได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวสรุป

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวว่า โครงการ Smart Krabi นั้นทางซอฟต์แวร์พาร์คได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่ผลักด้านการท่องเที่ยวกระบี่ อาทิ สมาคมท่องเที่ยวกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีธุรกิจท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวแบบครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว (short stay & long stay) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายจึงเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้กระทรวงวิทย์ฯ มุ่งที่จะนำ Model หรือการเป็นต้นแบบการนำไอทีมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกันจังหวัดกระบี่เป็น Prototype หรือโครงการนำร่องเพื่อศึกษาผลสำเร็จเพื่อพัฒนาต้นแบบในโครงการนี้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

โครงการนี้ต้องการนำเทคโนโลยีไปสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบบริหารงานหลังบ้านเพื่อการลดต้นทุน ระบบหน้าบ้านที่อำนวยความสะดวกกับลูกค้า และนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าที่มาใช้บริการต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ รวมถึงด้านการตลาดที่จะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศอย่างไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง การลดข้อจำกัดด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่อยู่ในแผ่นงานของซอฟต์แวร์พาร์คมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้จัดสร้างให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว ตามด้วยการใส่เทคโนโลยีด้านอีคอมเมิร์ชในจุดต่าง ๆ และ มีการจับคู่ทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บ้าง ซึ่งกลุ่มท อ่านเพิ่มเติม Smart Krabi

ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรม จ.กระบี่ ครั้งที่2/57

สรุปวาระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00-19.40 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

1.โครงการนำร่อง Smart Krabi. แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก คือ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digi-Camp” 3 กรกฎาคม 2557 “SMART KRABI Seminar” พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “e-tourism Exhibition ” 3-4 กรกฎาคม 2557 “ e-Marketing Training” วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 “Business Matching” ช่องทางการสมัคร : สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.swpark.or.th/smartkrabi/

2. การรณรงค์ประหยัดพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน จำนวน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วไปรับทราบ จากกรณีแหล่งก๊าชธรรมชาติ แหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A๑๘) ในอ่าวไทยจะทำการหยุดจ่ายก๊าชเพื่อซ่อมบำรุง และปรับปรุงประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 57 รวมระยะเวลา 28 วัน ทำให้ก๊าชธรรมชาติหายไปจากระบบการผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นในการผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้ปริมาณไฟฟ้าในภาคใต้หายไปจากระบบ จำนวน 710 เมกะวัตต์ สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะทำเผยแพร่ประกอบด้วย ป้ายไวนิวส์ แผ่นพับ สปอตกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์

3. การรณรงค์สนับสนุนพลังงานสะอาดในจังหวัดกระบี่ เป็นโครงการที่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกร่วมสั่งทำและติดป้ายรณรงค์ “สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด” ในจังหวัดกระบี่ อาร์ทเวิร์คสามารรับได้ที่สมาคมฯ หรือติดต่อสั่งทำได้ที่ร้านเมจิกเฮ้าส์ในราคาป้ายละ 520 บาท

4. สรุปงานเที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ออกบูธ ขนาด 3×3 เมตร ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 57 มีเจ้าหน้าที่ประจําบูธเพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดกระบี่ ทำงานร่วมกับคุณวัฒน เริงสมุทร ผู้จัดการสมาคมฯ ทําป้าย We Are Krabi เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองสมาชิกภาพของสมาคมฯ ได้จัดเตรียมไว้ 15 ป้าย กระจายให้สมาชิก จำนวน 6 ป้าย ได้แก่ อ่าวนาง ออลซีซั่น, กระบี่เอ็มพีบีทัวร์, อ่าวนางปริ้นวิว, เกาะพีพีทัวร์, กระบี่รีสอร์ท, กระบี่ทิพา ป้ายที่เหลือ 9 ป้ายนำส่งสมาคม ภายในงานสมาคมฯได้ทําแบบสํารวจข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานข้อมูลการทําการตลาด โดยจัดเตรียมแบบสอบถาม 400 ชุด มีผู้มาตอบรวม 395 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งต่อไป สำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงานนี้ สมาคมฯได้จัดกิจกรรม แจกของรางวัลที่ระลึกเมื่อร่วมกิจกรรมซื้อขายแพคเกจจากสมาชิกของสมาคมฯโดยแจ้งยอดขาย 
จํานวนนักท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่ประจําบูธหรือกรอกแบบสอบถามโดยขอรับการสนับสนุนของรางวัลและของที่ระลึกจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ / สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ของรางวัล/ของที่ระลึก ได้แก่
*แจกน้ำพริก จากผู้สนับสนุนศรีกระบี่ รวม 200 กระปุก สำหรับผู้กรอกแบบสอบถาม
*แจกกระเป๋าผ้า จาก ททท. รวม 134 ใบ (รับมา 150 ใบ คงเหลือ 16 ใบ) สำหรับแขกที่ซื้อแพ็คเกจ และผู้กรอกแบบสอบถามบางส่วน
มีกิจกรรมจับสลากรางวัลเมื่อซื้อแพคเกจของสมาชิก โดยรางวัล คือ สปา / อาหาร / แพ็คเกจ โดยประกาศผลรางวัลในfacebook.
* การจับรางวัลใหญ่สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม แจ้งผู้กรอกว่า 2 อาทิตย์หลัง งาน ดังนั้นควรจับ ในช่วง 22 – 25 มิ.ย. แจ้งข่าว ทางเฟสบุค และโทรแจ้งผู้โชคดีเนื่องจากหลายท่านสูงอายุ ไม่มีอีเมลล์และเฟสบุค
* กรรมการจะจัดทำจดหมายขอสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน และ ห้องพัก พร้อมทัวร์ สำหรับ 2 ท่าน ภายใน 17มิ.ย. 57

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 จึงขอประสานงานเรื่องให้โรงแรมเสนอราคาห้องพักแก่คณะผู้เข้าร่วมงาน ที่ประชุมสรุปว่าจะแจ้งให้สมาชิกในบริเวณตัวเมืองกระบี่ และอ่าวนางบางส่วนทราบอีกครั้ง โรงแรมในเมือง ให้แจ้งราคาที่สามารถรองรับได้ คือ 800 , 1,000 , 1,200 และ 1,500 บาท สำหรับ อ่าวนางตั้งไว้ 2 ราคา คือ 1,500 และ 1,800 บาท / ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า สมาคมฯจะรวบรวมรายชื่อ ราคา หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงานส่งสำนักงานพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

6. นำเสนอแผนพัฒนาพลังงานจังหวัดกระบี่ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัด จนเพียงพอกับการใช้ทั้งปีได้ภายใน 2 ปี

Provincial RE Plan for WS 25 March

Suphakit-Krabi-Renewable Energy-June2014

การศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ (2)

7. สรุปโครงการ งบประมาณ 15 ล้าน ประกอบด้วย โครงการ music by the river โครงการกิจกรรมกินเปลี่ยนโลก โครงการ Krabi Adventure Race โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวกระบี่ ไดเรคทอรี่ การผลิตของที่ระลึกอันเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว โครงการพัฒนามัคคุเทศน์สีเขียว

20140619_170254_resized

ย้อนรอย “ของถูกและดีไม่มีในโลก” บทเรียนไทยเที่ยวไทย ไทยหลอกไทย?

จากกรณีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งขายแพ็คเก็จทัวร์เที่ยวกระบี่ หลอกลวงนักท่องเที่ยว ใช้กลยุทธ์ราคาถูกเป็นตัวล่อ ใช้พื้นที่งานไทยเที่ยวไทยและงานท่องเที่ยวเป็นจุดจำหน่าย สูญเงินไปจำนวนมหาศาลและสร้างความกระทบกระเทือนวงการท่องเที่ยวไทย

ล่าสุด “ประสิทธิ์ โอสถานนท์” ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตั้งทีมเฉพาะกิจกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้กระทำความผิดในฐานฉ้อโกงประชาชน

ทั้งนี้ ข่าวฉาวดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ สภ.เมืองกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ หลังจากตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวกระบี่ นำโดย “วิยะดา ศรีรางกูล” ผอ.ททท.สำนักงานกระบี่ นำนักท่องเที่ยวจำนวน 50 ราย เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเอาผิดกับบริษัททัวร์โรงแรมดังในพื้นที่ ซึ่งขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูกในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับเข้าพักไม่ได้ทั้งที่จ่ายเงินไปแล้ว

“ธนาธิพย์ ศรีแสงวัฒน์” นักธุรกิจส่วนตัว หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่า ซื้อบริการทัวร์มาเที่ยวกระบี่ในราคาแพ็กแกจที่ 2,999 บาท พร้อมอาหาร ที่พัก และบริการนำเที่ยว 7 เกาะ เมื่อเดินทางมาถึงกระบี่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม มีรถจากโรงแรมกระบี่ภูพระนาง รีสอร์ทแอนด์สปา มารับที่สนามบิน แต่เมื่อไปถึงกลับไม่มีที่พักให้ จึงรู้สึกว่าโดนหลอกเสียแล้ว จึงต้องหาโรงแรมที่พักใหม่

“ไม่เสียใจที่มาเที่ยวกระบี่แล้วโดน บริษัททัวร์หรือโรงแรมหลอก แต่เพราะเราไปหลงกลคนชั่วชอบซื้อของถูก ซึ่งความจริงแล้วไม่มีของดีราคาถูกในโลก”

“นุกูล ชนะเดช” ผู้เสียหายอีกคนเสริมว่า ปลายปีที่แล้วตนพร้อมญาติรวม 10 คน ได้จองแพ็กเกจทัวร์ในจังหวัดกระบี่กับเซลส์ของโรงแรมดังกล่าวที่ตั้งโต๊ะขาย แพ็กเกจทัวร์ที่ห้างพาราไดซ์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยจองแพ็กเกจวันที่ 29-31 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวน 27,000 บาท

แต่เมื่อเดินทางมา ถึงท่าอากาศยานกระบี่กลับไม่มีรถมารับแต่อย่างใด จึงติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์โรงแรมแต่ไม่มีคนรับสาย และหลังจากรอประมาณ 1 ชั่วโมงยังไม่มีรถมารับ จึงตัดสินใจเหมารถโดยสารมาโรงแรมดังกล่าว กลับพบว่าไม่มีพนักงานต้อนรับแต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังทราบว่ามีนัก ท่องเที่ยวหลายรายที่ถูกหลอกในลักษณะดังกล่าว จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความและเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือ และดำเนินการกับบริษัทดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

“วิยะดา ศรีรางกูล” ผอ.ททท.สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เป็น อย่างมาก เพราะโรงแรมกระบี่ทำทัวร์ผีหลอกขายนักท่องเที่ยวแล้วปัดความรับผิดชอบ

ล่าสุด ททท.สำนักงานกระบี่ จังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากระบี่แบบกรุ๊ป ทัวร์ เป็นหมู่คณะ หรือแม้กระทั่งแบบส่วนตัว ด้วยการพาไปแจ้งความ และจัดหาห้องพักในราคาพิเศษให้ พร้อมอำนวยความสะดวกรถรับ-ส่งจากสนามบิน รวมทั้งจัดทัวร์นำเที่ยวในราคาพิเศษเช่นกัน

นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีการจัดงานในงานส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดให้มีการตรวจสอบการออกบูทของบริษัททัวร์ต่างๆ ว่ามีความเชื่อถือได้จริงหรือไม่ ทั้งที่เมืองทองธานี และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“อยากจะเตือนนักท่องเที่ยวให้ มีการตรวจสอบ ระมัดระวัง อย่าซื้อทัวร์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ ต้องตรวจสอบว่าโรงแรม บริษัททัวร์นั้นให้บริการในราคาที่ซื้อไปจริงหรือไม่”

ด้าน “พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ” ผกก.สภ.เมืองกระบี่ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นบริษัทนำเที่ยวมีส่วนรู้เห็น แม้จะอ้างว่ามีเซลส์ไปขายกันเอง ซึ่งในเบื้องต้นตามที่มีผู้เสียหายแจ้งความ ถือว่าเข้าข่ายข้อหาฉ้อโกง เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามที่สัญญาเอาไว้ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนในทางปกครองจะต้องแจ้งให้ทางสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

เครดิต: ประชาชาติธุรกิจ

25570414-111212.jpg

บทบาทและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว (นานาทรรศนะ)

 บทบาทและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

http://www.facebook.com/video/embed?video_id=2839824368882%22%20width=%22720%22%20height=%22404%22%20frameborder=%220%22%3E%3C/iframe%3E

วิดีทัศน์ชุดนี้ได้ทำขึ้นมาเพื่อประกอบการเสวนาในหัวข้อเรื่อง”การท่องเที่ยวกระบี่จะก้าวไกลเราจะร่วมมือ ร่วมใจอย่างไรในการพัฒนา”ในการประชุมใหญ่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวปี 54/55 มาถึงปัจจุบันเมื่อหลายภาคส่วนได้มีการเซ็นปฏิญญาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืนแล้ว คิดว่าวีดีทัศน์ที่ผมได้ทำไว้ชุดนี้จะเป็นส่วนประกอบและเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ได้เป็นอย่างดี ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกองค์กร ได้ขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ

988502_515949268477962_223469474_n (1)

Cr. คุณอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก  รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่

http://www.facebook.com/ittirit.kinglake

Smart Krabi Smart Tourism

 

 

 

iPad  Smart Krabi Smart Tourism 

ความผูกพันธ์กับการใช้ Technology ในปัจจุบัน นับวันจะแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนแทบจะแยกกันไม่ออกหรือขาดกันไม่ได้ในชีวิตประจำวัน กอร์ปกับการพัฒนา Technology และ software ใหม่ๆ ที่ออกมาสนองตอบความต้องการ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก จึงได้มีการพัฒนา Application ต่างๆ เพื่อที่สามารถใช้งานใน Smart phone ผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วตลอดจนสามารถสั่งซื่อสินค้าและบริการได้ด้วยความรวดเร็วทันใจ

จึงไม่ไช่เรื่องแปลกที่ปัจจุบันการนำเอาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย มาใช้ในเชิงธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น ทั้งการตลาด การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการเงิน รวมทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวhotel-642x367

 

จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน ที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบ หลงใหลในทรัพยากรการท่องเที่ยวเที่ยวสวยงาม ความน่ารักของผู้คน ความสะดวกในการเข้าถึง ความพร้อมของภาคการบริการต่างๆ ความปลอดภัยในชึวิตและทรัพย์สิน จึงไม่ใช่เรื่องยากในการต่อยอดเอาความสวยงามของธรรมชาติและความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิด Smart Krabi Smart Tourism

นั่นหมายถึง การนำเอาความทันสมัยมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ทั้งในเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์ ร่วมทั้งการให้บริการที่มีความสะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนาคิดค้น Software และพัฒนาเป็น Application ที่สามารถใช้งานใน Ipad gI_0_hotelServiceProiPadImageเพื่อใช้งานในโรงแรม ซึ่งลูกค้าสามารถ สั่งอาหาร เลือกสถานที่ทานอาหาร สปา จองโปรแกรมท่องเที่ยว หรือสั่งบริการอื่นๆ โดยเห็นภาพ ราคา และกำหนดเวลาใช้บริการ ของรายการที่สั่งได้ด้วยความสะดวกจากเตียงนอนในห้องพัก

ในอนาคตอันใกล้จึงน่าจะพัฒนาใช้ QR Code ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออธิบายรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว โดยการทำรายละเอียดคำบรรยายแหล่งท่องเที่ยวในจุดต่างๆ และจัดทำเป็น QR Code ไปติดไว้ เมื่อนักท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถใช้ Smart phone ซึ่งจะมี Application QR Reader อยู่แล้วไป Scan QR Code ในจุดที่สนใจ ก็จะทำให้สามารถอ่านข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์มาอธิบาย iPad-Hotel

กอร์ปกับการให้บริการ Free WiFi ในแหล่งท่องเที่ยวของกระทรวง ICT และ TOT การพัฒนาระบบ 3G และ 4G ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนา Software Free เพื่อใช้ในแผนกต่างๆ ของโรงแรม และบริษัทนำเที่ยว โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม SMEs และถือเป็นโชคดีของชาวกระบี่อีกอย่างหนึ่งที่ SIPA (Software Industry Promotion Agency) หรือสำนักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้เลือกจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาและใช้ Software ที่เรียกว่า Smart Tourism ฉะนั้นความเป็นเมืองท่องเที่ยว Smart Krabi Smart Tourism จึงอยู่แค่เอื้อม ที่เหลืออยู่ที่ชาวกระบี่จะเป็นผู้เลือกทางเดินของตัวเองอย่างไร…???

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
20 มิถุนายน 2013906875-ipad

การแข่งขัน-สู่มาตรฐานโลก (นานาทรรศนะ)

25560615-142658.jpg

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจโรงแรมได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ มีโรงแรมเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก โดยเฉพาะคนพื้นที่อยู่ลำบาก แล้วต่อไปเราจะให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริง ช่วยกันดูแลทรัพยากร ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างไร อยากให้ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทางด้านนี้มองเหลียวหลังให้ความสำคัญกับชุมชนมากกว่านี้ ผมมีข้อเสนอแนะอยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า…

ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ไม่ควรนำกลยุทธ์ด้านราคามาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธูรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าหรือเอาเปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ควรนำแนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆมาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม/ที่พักของตนเอง เช่นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

เพี่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจ หรือจุดขายด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจโรงแรม/ที่พัก กับธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่น

นอกจากนี้ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างให้พื้นที่อ่าวนางมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำให้พื้นที่อ่าวนางมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนตลอดทั้งปี

สำหรับในส่วนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกำหนดโครงการ branding ทั้งระดับโลกและระดับประเทศเพื่อยกระดับโรงแรม/ที่พัก และบริการสู่ระดับมาตรฐานและสร้างความโดดเด่น เพื่อให้ Brand Image ของอ่าวนางเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ผมขอฝากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อคิดใว้ด้วยในฐานะผมเป็นคนกระบี่ คนพื้นที่ บรรพบุรุษผมเกิดที่นี่ ตายที่นี่ ได้แต่เฝ้ามองมาตลอด และคงไม่มีโอกาสบริหารบ้านเกิด เพราะการเมืองประเทศไทยเปิดโอกาสให้เฉพาะคนมีเงินเท่านั้น

Sumate Changrua

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (นานาทรรศนะ)

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

รูปภาพปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเติบโตด้านการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน จากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่ายที่ช่วยกันระดมความคิดและวิธีการในการส่งเสริมผลักดัน รวมทั้งการพัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงการรับรู้ข่าวสาร ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ ความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการบริการที่ดี จะเป็นเครื่องการันตีในการกลับมาของนักท่องเที่ยวในอนาคต

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา หากผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แล้วนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และกำหนดทิศทางในอนาคต เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

หากแต่ผู้บริหารในพื้นที่ใดขาดองค์ความรู้ ขาดวิสัยทัศน์ ขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งแต่ทำโครงการเพื่อให้ได้ใช้งบประมาณ การพัฒนาก็จะผิดทิศ ผิดทางนำความเสียหายมาสู่แหล่งท่องเที่ยวได้เช่นกัน ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดความนิยมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ รวมทั้งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ความสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีของประชาชน ค่าเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องช่วยกันดูและรักษา และแสดงเจตจำนงค์คัดค้านการพัฒนาที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน…/

 

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่