อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

14-15 กันยายน 2560

นายวิชิต ยะลา และนายนันทพัทธ์ ฮ่อบุตร อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวม ๕ ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันส่งผลให้ประเทศไทยยังคงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ซึ่งภูมิภาค ภาคใต้กำหนดจัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่. จังหวัด สงขลา

1

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เดินทางถึงนครกวางโจว

7 กันยายน 2560 นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายอนันต์ เขียวจันทร์ กรรมการบริหารประชาสัมพันธ์สมาคมฯ นายณรงค์ชัย อุทานัง กรรมการบริหารดูแลฝ่ายการตลาด และนายไพศาล ทองคำ กรรมการบริหาร เดินทางถึงนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมงาน CITIE 2017 โอกาสเดียวกันนี้คณะได้เข้าเยี่ยม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกวางโจวด้วย สำหรับ ททท. สำนักงานกว่างโจว ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของโรงแรมการ์เด้น กว่างโจว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดสำนักงาน ททท. กว่างโจวเมื่อปี 2556 เพื่อให้ดูแลพื้นที่ครอบคลุม 5 มณฑล ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลไห่หนาน มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลหูหนาน และมณฑลเจียงซี ในช่วงแรกที่เปิดสำนักงาน ใช้พื้นที่ที่บริเวณชั้น 12 ของโรงแรมการ์เด้น ต่อมา ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ชั้น 2 ของโรงแรมฯ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงานกว้างขวางมากขึ้น

จังหวัดกระบี่จัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ครั้งที่ 1

จังหวัดกระบี่จัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ครั้งที่ 1 รองรับตลาดฮาลาล อาหารแห่งอนาคต
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017

วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017 โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสุเมธ ช่างเรือ ที่ปรึกษาการจัดงานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน และผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดกระบี่

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาล จังหวัดกระบี่ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ โดยมุ่งหวังให้กระบี่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวในระดับสากลประสงค์ที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียน

จากนั้นผู้เข้าร่วมแถลงข่าวร่วมชมลีลาการชาชักสะท้อนวัฒนธรรมจากจังหวัดนราธิวาส ชมการแต่งกายมุสลิม พร้อมเมนูอาหารแนะนำในงาน HALAL เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่รองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และเพิ่มตลาดธุรกิจ สินค้าฮาลาลครบวงจร โครงการดังกล่าวกำหนดจัดงานในระหว่างันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ บ้านเลขที่ 9/10 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย 1. พิธีเปิดเทศกาลอาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10
2. การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ THE BEST OF KRABI โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ อาหารพื้นเมือง บูธจากโรงแรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ การจัดประกวดอาหาร / การแต่งกายแบบฮาลาล สปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดกระบี่ การนำเสนอบริการที่พักและ Package ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Cr. ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

เปิดโครงการลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

31  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 น. ณ ห้องอินทนิล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

นายวัฒน  เริงสมุทร  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  และสัมภาษณ์นักเรียน  นักศึกษาเข้าฝึกงาน / ฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมภาคี 3 ฝ่าย ระบบปกติในระดับ ปวช.  และ และระบบทวิภาคี  ในระดับปวส.และปริญญาตรี

จากความตอนหนึ่งในพิธีเปิดงาน  นายวัฒน  กล่าวขอบคุณ  ผู้บริหาร  คณะครู  และวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ที่ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ การผลิต และพัฒนาคนที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครูฝึกในสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในหน้าที่ งานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. ครูที่รับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี
2. ครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 79 คน
3. ผู้ปกครองที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 147 คน

 

ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองนูมาตะ และเมืองมินาคามิ

28 สิงหาคม 2560
นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนางสาวณัฐประภา พงษ์สิมา เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองนูมาตะ และเมืองมินาคามิ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเยือนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในฐานะเมืองคู่มิตรทางการพัฒนาเมืองสปาน้ำพุร้อน รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์น้ำพุร้อน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วย

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

25-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนเบย์ รีสอร์ท

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว (สภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล)

– 25 ส.ค.60 นายวัฒน เสวนา เรื่อง ทิศทาง และการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวฮาลาลภาคใต้ฝั่งอันดามัน

– 26 ส.ค.60 นายชำนาญ บรรยายเรื่อง ทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวภาคใต้และการเตรียมความพร้อมรองรับตลาดในอนาคต

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 สิงหาคม 2560
 
นายอนันต์ เขียวจันทร์ กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
20953068_10211763550198379_7565662375100149295_n

ประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560
 
นายวิชิต ยะลา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวม ๕ ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันส่งผลให้ประเทศไทยยังคงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน สมาชิกที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ททท.สำนักงานกระบี่ เลขที่ ๒๙๒ ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ หรือ e-mail: tatkrabi@tat.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย ททท. สำนักงานกระบี่จัดรถตู้ในการเดินทางระหว่าง กระบี่-หาดใหญ่-กระบี่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดแนบและไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ฤทัยชนก ถาวรวงษ์ (ผู้ประสานงานโครงการฯ) โทร ๐๘๕-๘๘๖๓๘๘๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

10 สิงหาคม 2560

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนายวิชิต ยะลา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม เสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน