5 เมษายน นี้ ไปพายคายัคที่อ่าวท่าเลนกันค่ะ

100 คนแรกได้รับเสื้อที่ระลึกจาก ททท.สำนักงานกระบี่ คูปองรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน ครัวซีคายัค ที่สำคัญฟรีค่าสมัคร!

ลงทะเบียนหน้างานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ ท่าเรือ อบต.เขาทอง จังหวัดกระบี่

29312996_2001546836540758_5246058340964964672_n

ปฎิทินเทศกาลงานประเพณี ปี 2558

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม  ให้คนไทยท่องเที่ยวตามวิถีไทย

เนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ปี 2558  เป็น  “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015  Discover Thainess) ซึ่งเน้นกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม  ของประเทศไทย  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีความเป็นไทยที่แท้จริง  ทั้งสิ้น  5  ภูมิภาค ใน  12  เดือน  ประกอบด้วย  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมประจำเทศกาล ในแต่ละเดือนได้ที่

http://www.thaifest.org

Thaifest2015

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจโรงแรมไทย”

images

เชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจโรงแรมไทย” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:30-17:00 น. ณ ห้องกมลมาศ ชั้น6 โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเมธภัค วงษ์ตา 02-141-9835 และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาที่ โทรสารหมายเลข 02-143-8403 หรือEmail: maythaphak@tgo.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  การสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จดหมายเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส (1) ส่งที่ส่งมาด้วยแนบ 4 แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 1 กำหนดการสัมมนา สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 2 แบบสอบถามข้อมูลสำหรับการประเมินการปล่อยก๊า สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 3 แบบสอบถามข้อมูลสำหรับการประเมินการปล่อยก๊า อ่านเพิ่มเติม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจโรงแรมไทย”

สำรวจความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ขอความร่วมมือมายังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ในการส่งแบบสอบถาม แก่สมาชิก เพื่อทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกระบี่ ความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดกระบี่

http://goo.gl/wggCY3

สำหรับช่องทางการตอบแบบสอบถาม
1. ตอบแบบสอบถามแล้วส่งคนมาทาง E-mail b.businesscomputer@gmail.com
2. ตอบแบบสอบถามทางแบบฟอร์อมนี้  http://goo.gl/wggCY3
3. ตอบแบบสอบถามและส่งทางโทรสาร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 075-611797
4. ตอบแบบสอบถามและส่งทางไปรณีย์มายัง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ถนนท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิตานัน ถนอมพันธ์ 091-8752536

สำรวจความต้องการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

148

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ขอความร่วมมือมายังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ในการสำรวจความต้องการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ของสมาชิกสมาคมฯและผู้ที่สนใจ

สมาคมฯจึงเรียนมายังท่าน เพื่อขอความร่วมมือกรอกขอ้มูลส่วนตัวและทำเครื่องหมายลงในช่องที่กำหนดในแบบสำรวจ (ตามลิงค์ที่ปรากฎ) http://goo.gl/weuxqd

แจ้งปิดรับสมัคร และยืนยันรายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้

จากที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 24 พ.ย.57 ไปก่อนหน้านี้ รายละเอียดตามทราบแล้วนั้น

สมาคมฯขอแจ้งปิดรับสมัคร และขอแจ้งรายชื่อสถานประกอบการและบุคคลที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการเดินทาง เพื่อทราบ และพิจารณา สำหรับการชำระเงิน ขอความร่วมมือมาชำระเงินได้ที่สมาคมฯภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 57

  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สถานประกอบการที่สมัครร่วมกิจกรรม 2 คน ค่าใช้จ่ายคนแรก 1,000 บาท คนที่2 500 บาท)
  • Gift Voucher สถานประกอบการละ 1 รางวัล กรุณานำตัวจริงมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง
  • การแต่งกาย สวมเสื้อบาติก

(รายละเอียดชื่อที่สมาคมฯยืนยันตามเอกสารแนบ)  รายชื่อผู้ร่วมงานจากกระบี่

ขอแสดงความนับถือ
ผานิตย์ สิทธิดำรงค์
(เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)

ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้

เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวักระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

ตามที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานกระบี่ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Table Top Sale) โดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ไปก่อนหน้านี้ ความละเอียดตามทราบแล้วนั้น

สมาคมฯ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้ จากเดิม วันที่ 20 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.30-19.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ถ. มนตรี อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต

สมาชิกที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่โทรสารหมายเลข 075-623955 หรือ อีเมลล์ : krabihoteltourism@gmail.com รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน (First come, first serve) โดยเปิดรับสมัครสถานประกอบการละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สถานประกอบการที่สมัครร่วมกิจกรรม 2 คน ค่าใช้จ่ายคนแรก 1,000 บาท คนที่2 500 บาท ชำระเป็นเงินสดได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณผานิตย์ สิทธิดำรงค์ โทรศัพท์ 075-623944 ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดรถบริการ รับ-ส่ง ผู้ร่วมกิจกรรมฯ โดยผู้ที่ประสงค์เดินทางร่วมกับคณะฯ พร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าสมาคมฯ เวลา 12.30 น. โอกาสเดียวกันนี้ขอความอนุเคราะห์ Gift Voucher สถานประกอบการละ 1 รางวัลเพื่อใช้เป็นรางวัลในงานดังกล่าว

อนึ่ง สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่ส่งรายชื่อสมัครเข้ามาก่อนหน้านี้เป็นลำดับต้น โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกที่มีรายชื่อ ส่งแบบตอบรับยืนยันรายชื่อกลับมายังสมาคมฯอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

080.1 เชิญร่วมกิจกรรม Table Top@Phuket ทท

Re ใบสมัคร Re.

กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

รายชื่อผู้สมัคร

มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว

28 สิงหาคม 57 ร่วมประชุมรับฟังร่างมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้
มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว เป็นมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลในเชิงสมัครใจ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อยกระดับสถานประกอบการฯให้บริการนักท่องเที่ยวมุสลิมได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม สร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหาร และบริการที่ดีมีคุณภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนร้านอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศอีกทางหนึ่ง

สำหรับหลักเกณฑ์เบื้อต้นของร้านอาหารที่จะยื่นขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาล
1. ร้านอาหาร หมายถึง ร้านที่มีการเตรียม การปรุง และจำหน่ายอาหารพร้อมเสริฟ
2. อาหารฮาลาล หมายถึง อาหารที่ใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม และกระบวนการผลิต ที่ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม
3. มีเก้าอี้นั่งไม่เกิน 50 ที่นั่ง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร

มาตรฐานแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. มาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานบังคับ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 7 เกณฑ์ 9 ตัวชี้วัด
2. มาตรฐานตอยยิบัน (สุขลักษณะ) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 15 เกณฑ์ 61 ตัวชี้วัด
3. มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 4 เกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและเล็ก จะต้องปฎิบัติตามหลักพื้นฐานฮาลาล ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ผู้ประกอบการฯต้องมีและปฎิบัติ และเนื่องจากเป็นเรื่องของศาสนา จึงต้องผ่านตัวชี้วัดทุกตัว จะขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดด้านตอยยิบัน เป็นมาตรฐานที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารฯต้องปฎิบัติเช่นกัน เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.อาหาร, พ.ร.บ.ควบคุมอาหาร, พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย, พ.ร.บ.เทศกิจ ส่วนตัวชี้วัดการบริการเพื่อการท่องเที่ยว เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลฯ ควรดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังเป็นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยตัวชี้วัดด้านสุขลักษณะ และตัวชี้วัดด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าผ่านหลักเกณฑ์

คุณสมบัติของร้านอาหารฮาลาลขนาดเล็กที่สามารถยื่นขอการรับรองได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นสถานประกอบการร้านอาหารที่มีเฉพาะอาหารฮาลาล (มีครัวฮาลาลเพียงครัวเดียว) พร้อมเสริฟ และจำหน่ายเท่านั้น
2. มีเอกสารรับรองหรือเอกสารจดทะเบียน ในการดำเนินการจากหน่วยงานราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่

สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย
1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ท่าน
2. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 1 ท่าน
3. นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาธารณสุขจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ท่าน
5. ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร/เจ้าหน้าที่ด้านป้องกันอัคคีภัย
6. ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว จำนวน 1 คน

เกณฑ์การประเมิน สถานประกอบการต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องผ่านมาตรฐานฮาลาล หรือมาตรฐานบังคับทุกข้อ
2. ต้องได้คะแนนในมาตรฐานตอยยิบัน (สุขลักษณะ) และมาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมกันไม่น้อยกว่า 70 % ของคะแนนรวมทั้งหมด

ระยะเวลาในการรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะะได้รับเกียรติบัติรับรองเป็นเวลา 2 ปี แต่ในระหว่าง 2 ปี จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเข้าไปตรวจติดตามเป็นระยะๆ หากสถานประกอบการใดไม่รักษามาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว สามารถเรียกคืนเกียรติบัตรได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครรวมถึงระเบียบการฯได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ 075-700324 คุณอภิญญา กิ่งเล็ก

มาตรฐาน

20140828_093527_resized unnamed (2) unnamed (5) unnamed (7)

Smart Krabi

CRW_1307 CRW_1324 CRW_1327 CRW_1345 CRW_1599กระบี่จับมือซอฟต์แวร์พาร์คจัดนำร่อง Smart Krabi สร้างทีมพัฒนาเนื้อหาผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย พร้อมจับคู่ธุรกิจซอฟต์แวร์ท่องเที่ยว หวังสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมดึงทีมสร้างเนื้อหาทุกระดับปรับเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดบรรยายพิเศษการสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “SMART KRABI “ตามโครงการ”ยกระดับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ” โดยมีนายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวรายงาน

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค จัดทำโครงการ Smart Krabi ขึ้น เพื่อจะสร้างเครือข่าย ดิจิตอลคอนเทนต์ของจังหวัดให้ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากกว่านี้ โดยจะเน้นการสร้างคนเพื่อต่อยอด และทำให้เกิดการแบ่งปันหรือแชร์ข้อมูลออกจากแหล่งนักพัฒนาเนื้อหาที่มาจากพื้นที่จริง ๆ

ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ยอดนักท่องเที่ยวของกระบี่ต่อปีมีไม่น้อยกว่า ๒ ล้านคน และแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ต่ำกว่า ๑๐% ต่อปี สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมนี้กว่า ๔ หมื่นล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกันเทคโนโลยียุคใหม่ได้เข้ามามีผลกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้งการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวนมาก เกิดเว็บแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเกี่ยวกับการเที่ยวทุกรูปแบบ ทำให้พฤติกรรมท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวประเภทแผนดำเนินการเองเริ่มมีนัยสำคัญมากขึ้น และการสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวผ่าน Social Media มีผลอย่างมากต่อการสร้างความต้องการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นำระบบไอทีเข้ามาใช้เพื่อสร้างความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งหลาย ซึ่งเริ่มมีการลงทุนในจำนวนมากขึ้นทุกที ขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการก็ได้รับการอบรมให้สร้างเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีข้อตกลงปฏิญญาท่องเที่ยวร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หรือในปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับให้กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ โดยเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการนำเทคโนโลยีไปใช้ ดังนั้นการพัฒนาทั้งระบบเช่นนี้จึงต้องมีแนวทางการทำงานที่เป็นรูปธรรมในแบบเดียวกันมากขึ้น

การที่สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จับมือกับจังหวัดกระบี่ โดยตั้งเป้าหมายในการนำไอทีมาใช้ในจังหวัดกระบี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นสร้างคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เข้าใจและสามารถนำมาพัฒนาทางด้านการตลาด และสร้างดิจิตอลคอนเทนต์ เพื่อให้รองรับโลกดิจิตอลที่กำลังมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค นี้คือการวางแผนสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกระบี่ในแนวทางที่ยั่งยืน

โครงการ Smart Krabi จะเริ่มจากสำรวจความต้องการ และเก็บข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ อย่างเป็นระบบต่อจากนั้นจะนำนักพัฒนาคอนเทนต์ หรือเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่บทความ ภาพถ่าย และอื่น ๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาออกค่ายร่วมกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้สร้าง Social Media ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นทั้งนักพัฒนาคอนเทนต์อิสระและมาจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จังหวัดเอง

จึงเป็นครั้งแรกของกระบี่ที่จะเน้นการสร้างเนื้อหาของการท่องเที่ยวกระบี่อย่างเป็นระบบ ในทุกรูปแบบ และมีการอบรมและพัฒนาทั้งในส่วนของพื้นฐานการสร้างสื่อ ไปจนถึงการดูแลสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงการมาสนับสนุนให้ทำเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน แต่หากจังหวัดกระบี่มีกลุ่มคนที่สามารถสร้างเนื้อหารองรับได้ตลอดเวลา ก็จะทำให้สร้างความยั่งยืนได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวสรุป

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวว่า โครงการ Smart Krabi นั้นทางซอฟต์แวร์พาร์คได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่ผลักด้านการท่องเที่ยวกระบี่ อาทิ สมาคมท่องเที่ยวกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีธุรกิจท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวแบบครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว (short stay & long stay) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายจึงเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้กระทรวงวิทย์ฯ มุ่งที่จะนำ Model หรือการเป็นต้นแบบการนำไอทีมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกันจังหวัดกระบี่เป็น Prototype หรือโครงการนำร่องเพื่อศึกษาผลสำเร็จเพื่อพัฒนาต้นแบบในโครงการนี้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

โครงการนี้ต้องการนำเทคโนโลยีไปสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบบริหารงานหลังบ้านเพื่อการลดต้นทุน ระบบหน้าบ้านที่อำนวยความสะดวกกับลูกค้า และนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าที่มาใช้บริการต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ รวมถึงด้านการตลาดที่จะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศอย่างไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง การลดข้อจำกัดด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่อยู่ในแผ่นงานของซอฟต์แวร์พาร์คมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้จัดสร้างให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว ตามด้วยการใส่เทคโนโลยีด้านอีคอมเมิร์ชในจุดต่าง ๆ และ มีการจับคู่ทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บ้าง ซึ่งกลุ่มท อ่านเพิ่มเติม Smart Krabi

ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรม จ.กระบี่ ครั้งที่2/57

สรุปวาระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00-19.40 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

1.โครงการนำร่อง Smart Krabi. แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก คือ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digi-Camp” 3 กรกฎาคม 2557 “SMART KRABI Seminar” พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “e-tourism Exhibition ” 3-4 กรกฎาคม 2557 “ e-Marketing Training” วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 “Business Matching” ช่องทางการสมัคร : สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.swpark.or.th/smartkrabi/

2. การรณรงค์ประหยัดพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน จำนวน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วไปรับทราบ จากกรณีแหล่งก๊าชธรรมชาติ แหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A๑๘) ในอ่าวไทยจะทำการหยุดจ่ายก๊าชเพื่อซ่อมบำรุง และปรับปรุงประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 57 รวมระยะเวลา 28 วัน ทำให้ก๊าชธรรมชาติหายไปจากระบบการผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นในการผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้ปริมาณไฟฟ้าในภาคใต้หายไปจากระบบ จำนวน 710 เมกะวัตต์ สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะทำเผยแพร่ประกอบด้วย ป้ายไวนิวส์ แผ่นพับ สปอตกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์

3. การรณรงค์สนับสนุนพลังงานสะอาดในจังหวัดกระบี่ เป็นโครงการที่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกร่วมสั่งทำและติดป้ายรณรงค์ “สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด” ในจังหวัดกระบี่ อาร์ทเวิร์คสามารรับได้ที่สมาคมฯ หรือติดต่อสั่งทำได้ที่ร้านเมจิกเฮ้าส์ในราคาป้ายละ 520 บาท

4. สรุปงานเที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ออกบูธ ขนาด 3×3 เมตร ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 57 มีเจ้าหน้าที่ประจําบูธเพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดกระบี่ ทำงานร่วมกับคุณวัฒน เริงสมุทร ผู้จัดการสมาคมฯ ทําป้าย We Are Krabi เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองสมาชิกภาพของสมาคมฯ ได้จัดเตรียมไว้ 15 ป้าย กระจายให้สมาชิก จำนวน 6 ป้าย ได้แก่ อ่าวนาง ออลซีซั่น, กระบี่เอ็มพีบีทัวร์, อ่าวนางปริ้นวิว, เกาะพีพีทัวร์, กระบี่รีสอร์ท, กระบี่ทิพา ป้ายที่เหลือ 9 ป้ายนำส่งสมาคม ภายในงานสมาคมฯได้ทําแบบสํารวจข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานข้อมูลการทําการตลาด โดยจัดเตรียมแบบสอบถาม 400 ชุด มีผู้มาตอบรวม 395 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งต่อไป สำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงานนี้ สมาคมฯได้จัดกิจกรรม แจกของรางวัลที่ระลึกเมื่อร่วมกิจกรรมซื้อขายแพคเกจจากสมาชิกของสมาคมฯโดยแจ้งยอดขาย 
จํานวนนักท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่ประจําบูธหรือกรอกแบบสอบถามโดยขอรับการสนับสนุนของรางวัลและของที่ระลึกจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ / สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ของรางวัล/ของที่ระลึก ได้แก่
*แจกน้ำพริก จากผู้สนับสนุนศรีกระบี่ รวม 200 กระปุก สำหรับผู้กรอกแบบสอบถาม
*แจกกระเป๋าผ้า จาก ททท. รวม 134 ใบ (รับมา 150 ใบ คงเหลือ 16 ใบ) สำหรับแขกที่ซื้อแพ็คเกจ และผู้กรอกแบบสอบถามบางส่วน
มีกิจกรรมจับสลากรางวัลเมื่อซื้อแพคเกจของสมาชิก โดยรางวัล คือ สปา / อาหาร / แพ็คเกจ โดยประกาศผลรางวัลในfacebook.
* การจับรางวัลใหญ่สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม แจ้งผู้กรอกว่า 2 อาทิตย์หลัง งาน ดังนั้นควรจับ ในช่วง 22 – 25 มิ.ย. แจ้งข่าว ทางเฟสบุค และโทรแจ้งผู้โชคดีเนื่องจากหลายท่านสูงอายุ ไม่มีอีเมลล์และเฟสบุค
* กรรมการจะจัดทำจดหมายขอสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน และ ห้องพัก พร้อมทัวร์ สำหรับ 2 ท่าน ภายใน 17มิ.ย. 57

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 จึงขอประสานงานเรื่องให้โรงแรมเสนอราคาห้องพักแก่คณะผู้เข้าร่วมงาน ที่ประชุมสรุปว่าจะแจ้งให้สมาชิกในบริเวณตัวเมืองกระบี่ และอ่าวนางบางส่วนทราบอีกครั้ง โรงแรมในเมือง ให้แจ้งราคาที่สามารถรองรับได้ คือ 800 , 1,000 , 1,200 และ 1,500 บาท สำหรับ อ่าวนางตั้งไว้ 2 ราคา คือ 1,500 และ 1,800 บาท / ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า สมาคมฯจะรวบรวมรายชื่อ ราคา หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงานส่งสำนักงานพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

6. นำเสนอแผนพัฒนาพลังงานจังหวัดกระบี่ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัด จนเพียงพอกับการใช้ทั้งปีได้ภายใน 2 ปี

Provincial RE Plan for WS 25 March

Suphakit-Krabi-Renewable Energy-June2014

การศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ (2)

7. สรุปโครงการ งบประมาณ 15 ล้าน ประกอบด้วย โครงการ music by the river โครงการกิจกรรมกินเปลี่ยนโลก โครงการ Krabi Adventure Race โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวกระบี่ ไดเรคทอรี่ การผลิตของที่ระลึกอันเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว โครงการพัฒนามัคคุเทศน์สีเขียว

20140619_170254_resized