เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัญจร ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอจดทะเบียนใบอนุญาตใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 โทรศัพท์076-681065 โทรสาร 076-685030

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่