เปิดโครงการลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

31  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 น. ณ ห้องอินทนิล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

นายวัฒน  เริงสมุทร  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  และสัมภาษณ์นักเรียน  นักศึกษาเข้าฝึกงาน / ฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมภาคี 3 ฝ่าย ระบบปกติในระดับ ปวช.  และ และระบบทวิภาคี  ในระดับปวส.และปริญญาตรี

จากความตอนหนึ่งในพิธีเปิดงาน  นายวัฒน  กล่าวขอบคุณ  ผู้บริหาร  คณะครู  และวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ที่ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ การผลิต และพัฒนาคนที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครูฝึกในสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในหน้าที่ งานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. ครูที่รับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี
2. ครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 79 คน
3. ผู้ปกครองที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 147 คน

 

ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองนูมาตะ และเมืองมินาคามิ

28 สิงหาคม 2560
นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนางสาวณัฐประภา พงษ์สิมา เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองนูมาตะ และเมืองมินาคามิ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเยือนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในฐานะเมืองคู่มิตรทางการพัฒนาเมืองสปาน้ำพุร้อน รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์น้ำพุร้อน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วย

Tourism Thailand Open Platform

24 สิงหาคม 2560

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลTourism Thailand Open Platform : ToTOP ณ ห้องประชุมกานดา เอ โรงแรมบียอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

25-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนเบย์ รีสอร์ท

นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว (สภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล)

– 25 ส.ค.60 นายวัฒน เสวนา เรื่อง ทิศทาง และการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวฮาลาลภาคใต้ฝั่งอันดามัน

– 26 ส.ค.60 นายชำนาญ บรรยายเรื่อง ทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวภาคใต้และการเตรียมความพร้อมรองรับตลาดในอนาคต

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 สิงหาคม 2560
 
นายอนันต์ เขียวจันทร์ กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
20953068_10211763550198379_7565662375100149295_n

อบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด  ระหว่างวันที่  5-7  กันยายน  2560 จำนวน  18  ชั่วโมง (เวลา 09.00-16.00 น.)  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่  รับจำนวน  20  คน

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร  075-611626  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  นายสันต์  สอิ้งทอง  โทรศัพท์  086-4715245  E-mail : sancrub@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ โดยมีสาระสำคัญขยายระยะเวลาการรายงานต่อกรมเจ้าท่าออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยผู้ที่มารายงานภายในกำหนดจะได้รับยกเว้นโทษอาญาจำคุก และโทษปรับทางปกครอง ซึ่งกรมเจ้าท่าได้จัดทำข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560 แจ้งรายละเอียดและวิธีการรายงานการเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

 

Focus Group เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism)

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้บริหารบริษัทเกาะพีพีทัวร์ ร่วมประชุม Focus Group ครั้งที่1/5 (พื้นที่ ที่4 ภาคใต้อันดามัน) เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญฯ และศึกษาดูงานโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) โดยมีกำหนดการ วันที่ 17 สิงหาคม 60 เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเรือสำราญ ณ ห้องฮอน บิล แกรนด์ บอลรูม ดีวาน่าพลาซ่า กระบี่
วันที่ 18 สิงหาคม 60 เวลา 09.30-12.00 น. ดูงานในพื้นที่ฯ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
 
Cr.ภาพ : @Toon Paitoon (คุณไพทูย์ ล่องเพ็ง)

ประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560
 
นายวิชิต ยะลา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวม ๕ ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันส่งผลให้ประเทศไทยยังคงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน สมาชิกที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ททท.สำนักงานกระบี่ เลขที่ ๒๙๒ ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ หรือ e-mail: tatkrabi@tat.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย ททท. สำนักงานกระบี่จัดรถตู้ในการเดินทางระหว่าง กระบี่-หาดใหญ่-กระบี่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดแนบและไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ฤทัยชนก ถาวรวงษ์ (ผู้ประสานงานโครงการฯ) โทร ๐๘๕-๘๘๖๓๘๘๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย