ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1) โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลอ่าวนาง

ด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1) โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับยังผู้จัดงานได้ที่ โทรสาร 02-1939152 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิชาติ โตตะเคียน โทรศัพท์ 083-0591419 และ 081-9079678

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศอุทยานฯ เรื่อง ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการก่อกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่างๆทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ

ด้วยในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานทั้งทางบกและทางทะเลแล้วได้กระทำการอันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่างๆ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่5 จึงส่งหนังสือยังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ยังสมาชิกทราบ โดยหากฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

http://www.dnp.go.th/otec/news/Act_2504.pdf

 

 

เชิญร่วมกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ภายใต้กิจกรรม “คลินิกเอสเอ็มอีสัฐจรตามแนวประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับกองทุนและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้มีมูลค่าสูง ตามนโยบายThailand4.0 รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยงานกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับกลับยัง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ที่ E-mail : moi_krabi@industry.go.th หรือโทรสารหมายเลข 075-620060 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระราชกําหนดบริหาร การทํางานของ “คนต่างด้าว” บังคับใช้แล้ว!

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวและกฎหมาย ว่าด้วยการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

พระราชกําหนดนี้มีสาระสําคัญเป็นการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศและการทํางานของคนต่างด้าว และให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวซึ่งมีอํานาจ กําหนดนโยบายและกํากับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ซึ่งพระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในการเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ

โดยมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐”

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้งานใดเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําในท้องที่ใด เมื่อใด โดยห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดเพียงใดก็ได้

การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

มาตรา ๘ ห้ามคนต่างด้าวทํางานที่กําหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางาน

มาตรา ๙ ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวทํางานที่กําหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือรับคนต่างด้าวทํางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานมาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ ไม่ใช้บังคับแก่การทํางานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔
ในกรณีหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีกําหนดให้คนต่างด้าวทํางานตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่ออก

ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ได้ คนต่างด้าวนั้นต้องได้รับอนุญาตทํางานตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของหนังสือสัญญานั้นด้วย

มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดค่าธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บจากนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทํางานตามประเภทงานที่กําหนดในราชอาณาจักรได้ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีและชําระค่ธรรมเนียมก่อนทําสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสองต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจํานวนค่าธรรมเนียม ที่ต้องชําระ

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔วรรคสอง รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดงานประเภทใดซึ่งต้องได้รับการจัดสรรจํานวนคนต่างด้าวเข้าทํางาน ในการนี้ รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้

มาตรา ๑๓ เมื่อมีการประกาศตามมาตรา ๑๒ แล้ว หากบุคคลใดจะจ้างคนต่างด้าวทํางานตามมาตรา ๑๒ กับตน ให้ยื่นคําขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวเข้าทํางานต่ออธิบดีได้การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ทํางานในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้น ไม่จําต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้
(๑) ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ
(๒) คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความปลอดภัยสาธารณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดเขตที่พักอาศัยสําหรับผู้รับอนุญาตให้ทํางาน เฉพาะจําพวกใดหรือท้องที่ใดก็ได้

มาตรา ๑๔๕ บรรดากฎหรือคําสั่งใดๆ ที่ได้ออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกําหนดนี้ จนกว่าจะมีกฎหรือคําสั่งใด ๆ ที่ออกตามพระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถทําการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF

พรบ ต่างด้าว

เชิญร่วมฟังสัมมนา “เถ้าแก่ชั้นเทพ”

เชิญร่วมฟังสัมมนา “เถ้าแก่ชั้นเทพ” ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น11 ถนนสรลม การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลในให้สตาร์ตอัพ ผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมถึงเอสเอ็มอี ปละมุ่งให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป จัดโดย สมาคมแฟนไซส์ไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารตอบรับร่วมงานกลับยัง E-mail : jib.prs.odton@gmail.com ; pr.fcfocus@gmail.com พร้อมรับไดเรกทอรีโอกาสธุรกิจ มูลค่า 350 บาท ฟรี! ในงาน (จำนวนจำกัด) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมแฟรนไชส์ไทย 02-3217701-2 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมฟังการสัมมนา

 

 

กิจกรรม ส่งเสริมการขาย Table Top Sale จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดอุดรธานี

ที่สกท 035/2560

17 มิถุนายน 2560

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการขาย Table Top Sale จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดอุดรธานี

เรียน  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และที่พักในเขตจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ 2. แบบตอบรับ

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่  กำหนดจัดงานส่งเสริมการขาย กระบี่-เชียงใหม่-อุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้รับโควต้าเพื่อรับสมาชิกสมาคมฯร่วมกิจกรรมจำนวน 10 สถานประกอบการ สถานประกอบการละ 1 หรือ 2 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อสถานประกอบการ (ราคานี้รวม Functions งาน Networking Dinner ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.อุดรธานี – ห้องพักคู่ 1 ห้อง รวมอาหารเช้า ต่อ สถานประกอบการ ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.อุดรธานี และรถรับ – ส่งสนามบิน – โรงแรม ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.อุดรธานี (รถรับ-ส่งเฉพาะผู้ที่เดินทางพร้อมคณะในเที่ยวบินตามกำหนดการเท่านั้น) ผู้เดินทางดูเเลค่าตั๋วเครื่องบินเอง

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถส่งแบบตอบรับ ได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทรสาร 075-623955 หรือ E-mail : krabihoteltourism@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซี่ยน 2017 (ASEAN Dengue Day 2017)

ด้วย กรมควบคุมโรค กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซี่ยน 2017 (ASEAN Dengue Day 2017)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 (กิจกรรมตามกำหนดการแนบ) ณ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประชาสัมพันธ์สัมมนา เรื่อง “การค้า เสรีกับ E-commerce”

ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การค้า
เสรีกับ E-commerce” เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบถึง Trend ของ E-commerce ในโลกการค้าเสรีในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นช่องทางการตลาดแนวใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์กับวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทร. 0-7566-3340-1 โทรสาร. 0-7566-3339 E-mail : kb_ops@moc.go.th ( รับจำนวนจำกัดในโควตาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพียง 15 ท่าน First-come, first-served )

สัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การลดต้นทุนการบริหารจัดการในโรงแรม”

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การลดต้นทุนการบริหารจัดการในโรงแรม” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม plaza โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธนูเชษฎ , คุณเมธินี โทร 0-2564-4000 ต่อ 3101 ,4105
มือถือ 082-450-2619 โทรสาร 0-2986-9806
กรุณาส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมงานฯ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา และสมัครเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน MICE

​เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา และสมัครเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน MICE

เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประชาสัมพันธ์ / 2. แบบตอบรับสัมมนา / 3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อการรับรองครั้งแรก

ด้วย สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO กำหนดจัดงานสัมมนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุมและสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในสถานประกอบการศูนย์ประชุม อาคารแสดง สินค้าและนิทรรศการ โรงแรม องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นการสร้างความเชื่อถือความนิยมแก่ผู้ใช้บริการและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมสัมมนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน (รายละเอียดโครงการและใบสมัครตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งแบบฟอร์มใบสมัครและใบขอรับการประเมินได้ที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทรศัพท์ 02-617-1727 โทรสาร 02-617-1708 หรือ E-mail: tmvs2017@masci.or.th