ร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2017

31 พฤษภาคม 2560

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2017 ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ณ หอประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตร รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต ประกอบกับเมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีฯ ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯในวันและเวลาดังกล่าว

จังหวัดกระบี่ จึงได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 250 เวลา 18.00 น. ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญสมาชิกฯร่วมพิธีดังกล่าว รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

กำหนดการ 23 พ.ค.60

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

SP-2560-ID(3046)-NO(2076)-D19M05T040511

ด้วยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทรงพระราชทานลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่พสกนิกร ความดังนี้

“ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขออัญเชิญลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบและได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณ รวมทั้งน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สืบไป

 

SMEs Strong/ Regular Level

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/ Regular Level) ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และนำไปสู่การสร้างรายได้ และความยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจภาคการค้า (ค้าส่ง-ปลีก) และบริการ (โรงแรม ที่พัก ท่องเที่ยว สุขภาพ สปา ห้องเย็น โรงน้ำแข็ง บริการศิลปะ บันเทิง นันทนาการ) ที่จดทะเบียนนิติบุคคลก่อนปี 2556

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
http://www.smestrong.rmutt.ac.th/register_ismed.php
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนูเชษฎ , คุณวรรณภาพร โทรศัพท์ 02-5644000 ต่อ 3101, 3000

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาฯ

ด้วยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปรำจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยคณะฯได้จัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย 100% และ 50% เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 11 ทุน (รายละเอียดตามแนบ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
ดาวน์โหลด http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/th/news-2/45-mba/news-events/449-great-news
– ใบสมัครสำหรับทุนผู้ช่วยวิจัย 50%
– ใบสมัครสำหรับทุนผู้ช่วยวิจัย 100%
สนใจติดต่อ
คุณทันญารัตณ์ 076-276820 หรือ 095-0837965
คุณวันธิดา 081-537-7798,076-276-821, wanthida31@gmail.com
คุณพิชัย 076-276-822, pichai.ja@phuket.psu.ac.th

main_newsประกาศทุน 50เอกสารขอรับทุน 50 เอกสารขอรับทุน 100

เชิญร่วมสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน รุ่น4 และ5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 ASEAN Entrepreneur Club IV ในความร่วมมือกับ C-asean โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้บริหารผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน ภายใต้ประเด็น “The Greatest Halal Market in ASEAN” เน้นเจาะตลาดฮาลาลในประเทศอินโดนีเซียนและมาเลเซีย ผ่านการอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 และศึกษาดูงานกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 และศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aseanstudiescenter.nida.ac.th/aecclub

สมัครได้ที่ลิงค์ใบสมัครออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-dZcrAGOSBoNuHs1LA7clX3eBUZpnAtB17b5vsout8mllcg/viewform

hilghlightAECadjustdayV1-3

เชิญสมัครร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2017 ครั้งที่ 1

เรื่อง เชิญสมัครร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2017 ครั้งที่ 1
เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB  กำหนดจัดงาน Thailand Domestic MICE Mart 2017 ครั้งที่ 1 ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สมาชิกสมาคมฯที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ตามลิงค์ที่ส่งมาด้วยนี้
http://www.123contactform.com/form-2597042/TDMM2017Registration
หลังจากท่านสมัครและผ่านการคัดเลือกให้สิทธิการเข้าร่วมงานจากผู้จัดงานแล้ว จะมีแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินส่งถึงท่านอีกครั้งต่อไป ค่าเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 1,000 บาท

1