หารือประเด็นการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดปี2560 ร่วมกับ ททท.กระบี่

31 มีนาคม 2560

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมกับ นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ เพื่อหารือประเด็นการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดปี2560

 

กรรมการสมาคมท่องเที่ยว ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่

30 มีนาคม 2560
นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ ณ วัดยางทอง จ.สงขลา

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงฯเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา พ.ศ.2559 และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม133 ตอนพิเศษ76ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เปิดอบรมผู้ประกอบอาหารไทย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่  เชิญชวน  แรงงานที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ  ร้านอาหาร ธุรกิจด้านอาหาร  โรงแรม  นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ระดับ ปวช.  ปวส.  อุดมศึกษา  และกลุ่มแรงงานใหม่  สมัครเข้าฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก “Thai Food to The World”

หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย  280  ชม.

ระหว่างวันที่  3  เมษายน  2560 – 31  พฤษภาคม  2560  (40  วัน)  รับจำนวน  20  คน (รายละเอียดที่ใช้สมัคร ตามเอกสารแนบ)

สนใจเข้าฝึกอบรม  ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่  245  ม.7  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบี่  หรือติดต่อโทรศัพท์  075-623781-2  ต่อ  116

 

ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงาน ITB 2017

9 มีนาคม 2560
คณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Messe กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

8-12 มีนาคม 2560 นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) 2017

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจองพื้นที่งาน Internationale Tourismus Börse (ITB) 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2560 โดยพื้นที่ของจังหวัดกระบี่อยู่ใน Hall 26.B Stand 209 วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างถูกต้อง ให้จังหวัดกระบี่ เป็นทางเลือกในลำดับต้นของการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว

รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่กระบี่

4 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมหารือข้อราชการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ มอบสิ่งของให้ผู้ประสบอุทกภัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวทะเลแหวกและเกาะปอดะ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับบรรยายสรุปและให้ข้อมูลปัญหาต่างๆ

 

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ประกาศสรรหาบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

————————–

ด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้ครบวาระลง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 11 จึงมอบหมายให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้สมัครเข้าเป็นผู้รับการสรรหา ภายในวันที่ 1-8 มีนาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญ ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4. ไม่ได้เป็นประธานหรือรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววจังหวัดกระบี่ต่อเนื่องมา 2 สมัยแล้ว ในคราวหมดวาระที่ผ่านมา

สามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
เลขที่ 289/22 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในวันและเวลาราชการ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1. หนังสือแจ้งความจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
2. ประวัติผู้แจ้งความจำนงเข้ารับการสรรหาฯ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้แจ้งความจำนงเข้ารับการสรรหาฯ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายวัฒน เริงสมุทร)
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab