สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจโรงแรมไทย”

images

เชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจโรงแรมไทย” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:30-17:00 น. ณ ห้องกมลมาศ ชั้น6 โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเมธภัค วงษ์ตา 02-141-9835 และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาที่ โทรสารหมายเลข 02-143-8403 หรือEmail: maythaphak@tgo.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  การสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จดหมายเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส (1) ส่งที่ส่งมาด้วยแนบ 4 แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 1 กำหนดการสัมมนา สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 2 แบบสอบถามข้อมูลสำหรับการประเมินการปล่อยก๊า สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 3 แบบสอบถามข้อมูลสำหรับการประเมินการปล่อยก๊า อ่านเพิ่มเติม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจโรงแรมไทย”