แจ้งปิดรับสมัคร และยืนยันรายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้

จากที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 24 พ.ย.57 ไปก่อนหน้านี้ รายละเอียดตามทราบแล้วนั้น

สมาคมฯขอแจ้งปิดรับสมัคร และขอแจ้งรายชื่อสถานประกอบการและบุคคลที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการเดินทาง เพื่อทราบ และพิจารณา สำหรับการชำระเงิน ขอความร่วมมือมาชำระเงินได้ที่สมาคมฯภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 57

  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สถานประกอบการที่สมัครร่วมกิจกรรม 2 คน ค่าใช้จ่ายคนแรก 1,000 บาท คนที่2 500 บาท)
  • Gift Voucher สถานประกอบการละ 1 รางวัล กรุณานำตัวจริงมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง
  • การแต่งกาย สวมเสื้อบาติก

(รายละเอียดชื่อที่สมาคมฯยืนยันตามเอกสารแนบ)  รายชื่อผู้ร่วมงานจากกระบี่

ขอแสดงความนับถือ
ผานิตย์ สิทธิดำรงค์
(เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)

ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้

เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวักระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

ตามที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานกระบี่ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Table Top Sale) โดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ไปก่อนหน้านี้ ความละเอียดตามทราบแล้วนั้น

สมาคมฯ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคใต้ จากเดิม วันที่ 20 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.30-19.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ถ. มนตรี อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต

สมาชิกที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่โทรสารหมายเลข 075-623955 หรือ อีเมลล์ : krabihoteltourism@gmail.com รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน (First come, first serve) โดยเปิดรับสมัครสถานประกอบการละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สถานประกอบการที่สมัครร่วมกิจกรรม 2 คน ค่าใช้จ่ายคนแรก 1,000 บาท คนที่2 500 บาท ชำระเป็นเงินสดได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณผานิตย์ สิทธิดำรงค์ โทรศัพท์ 075-623944 ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดรถบริการ รับ-ส่ง ผู้ร่วมกิจกรรมฯ โดยผู้ที่ประสงค์เดินทางร่วมกับคณะฯ พร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าสมาคมฯ เวลา 12.30 น. โอกาสเดียวกันนี้ขอความอนุเคราะห์ Gift Voucher สถานประกอบการละ 1 รางวัลเพื่อใช้เป็นรางวัลในงานดังกล่าว

อนึ่ง สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่ส่งรายชื่อสมัครเข้ามาก่อนหน้านี้เป็นลำดับต้น โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกที่มีรายชื่อ ส่งแบบตอบรับยืนยันรายชื่อกลับมายังสมาคมฯอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

080.1 เชิญร่วมกิจกรรม Table Top@Phuket ทท

Re ใบสมัคร Re.

กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

รายชื่อผู้สมัคร